Werknemers - collectief maatwerk

De werknemers in het collectief maatwerk zijn werkzoekenden die omwille van persoonsgebonden factoren moeilijkheden hebben om een job te vinden. Door:

  • Functiestoornissen
  • Psychosociale factoren
  • Beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten
  • Persoonlijke factoren
  • Externe oorzaken

is het voor hen moeilijk om deel te nemen aan het arbeidsleven.


Welke doelgroepen kunnen tewerkgesteld worden binnen collectief maatwerk?

  • Personen met een arbeidshandicap
  • Personen met een psychosociale beperking
  • uiterst kwetsbare personen: mensen die om persoonlijke redenen minstens 24 maanden niet aan het betaalde arbeidsleven konden deelnemen.


Het Departement Werk en Sociale Economie voorziet werk- en organisatieondersteunende maatregelen voor maatwerkbedrijven en -afdelingen.


Meer informatie vindt u hier.