Privacy

Algemeen

Deze privacyverklaring heeft tot doel te informeren over hoe de gemeente en het OCMW van Maasmechelen omgaan met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgen. Bij het verwerken van persoonsgegevens zullen de gemeente en het OCMW de geldende privacywetgeving respecteren.

Website

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de gemeente Maasmechelen. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website, verbindt u zich er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het gemeentebestuur van Maasmechelen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het gemeentebestuur van Maasmechelen is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Het gemeentebestuur van Maasmechelen levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het gemeentebestuur van Maasmechelen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het gemeentebestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar communicatie@maasmechelen.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het gemeentebestuur van Maasmechelen aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die u op deze site vindt vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wenst u informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het gemeentebestuur van Maasmechelen. Het gemeentebestuur van Maasmechelen en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Links naar websites beheerd door derden

Het gemeentebestuur van Maasmechelen plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het gemeentebestuur van Maasmechelen geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Het gemeentebestuur van Maasmechelen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het gemeentebestuur van Maasmechelen zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan het gemeentebestuur via info@maasmechelen.be.

Het gemeentebestuur van Maasmechelen behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Persoonsgegevens

De gemeente en het OCMW verwerken voor de uitvoering van hun verschillende taken persoonsgegevens van burgers. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, rijksregisternummer, ….

Deze informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden en enkel voor het doel waarvoor ze werden achtergelaten. Het bestuur verwerkt de persoonsgegevens om de burger een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. Onze medewerkers behandelen uw persoonsgegevens met de nodige zorg om uw privacy te beschermen.

Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan het bestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

Protocol

Tussen de gemeente, het OCMW en politiezone LAMA werd een protocol afgesloten met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens nodig voor de werking.

Bewaring

De gemeente en het OCMW gebruiken deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang of voor statistische doeleinden.

Doorgifte

Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval op uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

E-loket

Officiële documenten, aangevraagd via het e-loket worden enkel afgeleverd indien uw identiteit en uw relatie tot de betrokkenen vaststaat in overeenstemming met de privacy wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Welke rechten hebt u?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verleent de burger een aantal rechten met betrekking op persoonsgegevens die door de gemeente en het OCMW verwerkt worden:
 

 • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen.
 • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren. 
 • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. We zullen hieraan voldoen uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden
 • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen. We zullen hieraan voldoen uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden

Het bestuur zal alle redelijke inspanningen leveren om uw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit als je van mening bent dat het bestuur de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

 • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
 • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
 • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het gemeentebestuur van Maasmechelen behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Beveiliging

Persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De gemeente en het OCMW hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

Contactgegevens

Wij spannen ons in om uw privacy en uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt ons steeds contacteren indien u vragen hebt rond dit privacybeleid.

Lokaal Bestuur Maasmechelen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen, privacy@maasmechelen.be.

Cookies en indirecte informatie

 • Noodzakelijke en functionele cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op het toestel van de bezoeker en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Bij een volgend bezoek aan ons digitaal platform zal de cookie-informatie gebruikt worden om de zichtbaarheid en de inhoud van onze websites te verbeteren en zo meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers waardoor het gebruiksgemak van onze websites wordt vergroot. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de pc te herkennen bij een volgend bezoek en of u de tekstuele weergave in –of uitgeschakeld hebt. Zo vergemakkelijkt dit uw toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter.
 

 • Performantie-cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en apparaat-eigenschappen verzameld via uw IP-adres. Op basis van deze anonieme analyses kan de gemeente deze site verder verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.
 

 • Beheer van cookies

U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat u een waarschuwing krijgt telkens als cookies worden aangemaakt of als de aanmaak wordt verhinderd. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.